İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret Nereye Şikayet Edilir?

İnternet üzerinden yapılan hakaret ya da sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu en yakın Cumhuriyet Savcılığına veyahutta emniyet merkezine yapılır. ALO 166 numarayı da arayarak internet üzerinden yapılan hakaret, zorbalık, şiddet türü saldırıları şikayet edebilirsiniz. Herhangi bir kimsenin saygınlığını ya da onurunu rencide edici sözler ve somut fiilleriki farklı eylemler yasalarımızda suç olarak belirtilmiştir.

Hakaret suçunun, 5237 sayılı Ceza Kanunu’ndaki düzenlendiği yere bakıldığında, şerefe karşı suçlar başlığı altında yer aldığını görüyoruz. Hakaret suçu, TCK’nın 125. maddesinde, ‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran……’ şeklinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 125 ile 131. maddeleri arasında tanımlanan hakaret suçunun nitelikli hali olan sosyal medyadan hakaret suçu da bu maddeler üzerinden değerlendirilmektedir.

İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret

İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret
İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret

Hakaret suçu, huzurda ve gıyapta olmak üzere iki şekilde işlenebilir. Hakaret suçunun huzurda işlenmesi, tahkir teşkil eden fiillerin hiçbir aracı olmaksızın doğrudan doğruya mağdura yöneltilmesi ile olur. Ancak, bu suçun huzurda işlenmesi sadece bu durumla sınırlı değildir. Nitekim, TCK’nın 125. maddenin 2. fıkrasında, ‘..Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle ilenmesi halinde..’ huzurda işlenmiş sayılacağı düzenlenmiştir. İnternet; iletişim aracı; ses, yazı ve görüntüyü de içerebilen çok yönlü iletişim aracı olmasından dolayı, internet yoluyla yağılan hakaret suçu, huzurda yapılmış sayılacaktır.

İnternetten hakaret suçu sosyal medya hesapları, whatsapp mesajları ve maillere bakılarak tespit edilebilir. Hakaret suçunun oluşması için kişinin onur, şeref ve haysiyeti zedelenmelidir. İnternette paylaşımı yapılan sözün, kişinin rencide olmasına sebep olması gerekir.

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçunun işlenebilmesi için, 125. maddede belirtilen maddi unsurların gerçekleştirilmesi gerekir. 125. madde, ‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran……. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için, fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi şeklinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunda maddi unsuru incelerken ikili bir ayrım yapmak gerekir. Birincisi, somut bir fiil veya olgu isnadında bulunma, ikincisi sövmedir.

İnternet Üzerinden ya da Sosyal medyadan hakaret suçu, şikayet gerektiren suçlar arasındadır. Hakaret suçu; instagram, facebook, twitter, telegram, whatsapp vb. uygulamalar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla işlendiği gibi e-mail (e-posta) göndermek gibi başka yöntemlerle de internet üzerinden işlenebilmektedir. İnternet üzerinden hakaret suçu işleyen kişi TCK m.125 hükümleri gereği cezalandırılacaktır:

İnternet Üzerinden Hakaret Suçunun cezası nedir?

Hakaret suçunun cezasına baktığımızda Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde bu suçun 3 ay ile 2 yıl arasında adli para cezasına dönüştürülebilen bir hapis cezasıyla cezalandırıldığını görmekteyiz. Ancak 125/3. hükmünde hakaret suçunun alenen işlenmesiyle ilgili ayrı bir hüküm bulunmaktadır. Buna göre hakaret suçu alenen işlendiğinde ceza 1/6 oranında artırılmaktadır. Tespit edildiğinde ve fiilin işlendiğine kanaat getirildiği taktirde ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak uygulanmaktadır.

Suçun işlendiği an ileride yapılacak olan mahkemede kanıtlamak ya da şikayet dilekçesinde göstermek için mutlaka kanıt olarak ekran görüntüsü almanız gerekmektedir.
Sosyal medyadan hakaret suçu zamanaşımı süresi 6 ay olduğu için hakaret eyleminin kime karşı gerçekleştirildiği anlaşıldıktan sonra 6 aylık süre içerisinde şikayetin gerçekleştirilmemesi halinde şikayet hakkı ortadan kalkar.

TCK m.125 maddesi

  • 1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
  • (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
  • (3) Hakaret suçunun;
  • a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  • b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  • c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
  • (4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
  • (5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.
Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız